Website OVLNL.nl Home

presentatie 09022017 dia loesje

Dat waren de regels, dan gaan we nu over naar de realiteit.

Waarom?!
Deze stelling is gepubliceerd en toon ik nu ook. Niet om stemming te maken
maar wel om iedereen even wakker te schudden. De discussie die we voeren
gaan is van groot belang voor de kwaliteit van de openbare verlichting in NL.
Richtlijnen vormen de basis van hoe de openbare verlichting wordt uitgevoerd.
Dus daar moeten we heel serieus de tijd voor nemen met elkaar.

Net als in de echte wereld kunnen wetenschappers met elkaar van mening
verschillen. Conclusies van een gelijk onderzoek onderwerp kunnen geheel
tegengesteld uit pakken. Zo is het ook in de openbare verlichting. We staan aan
het begin van een discussie onder vakspecialisten. We moeten niet de
integriteit van die vakspecialisten aan de kaak stellen. Maar we moeten ons
richten op de inhoudelijke discussie en voor en tegens bespreekbaar maken en
ja, uiteindelijk keuzes maken.

Dat is dan ook het doel van dit Kenniscafé. Ik neem jullie voor we echt
beginnen mee in het proces dat afgelopen jaren heeft plaatsgevonden.
Daarmee wil ik laten zien dat we niet over een nacht ijs zijn gegaan en er al veel
goed werk heeft plaatsgevonden maar ook al veel discussie gevoerd is.
Daarna ga ik met jullie door de NPR en sta kort stil bij de zorgpunten die wij
daarbij hebben. En de vermeende gevolgen economisch, maatschappelijk,
duurzaamheid en energie, juridisch en beleidsmatig.

De voorgeschiedenis
Omdat de Europese norm en technisch rapport nog niet vastgesteld was is er in
2011 de ROVL uitgebracht. Maar ook omdat er in Nederland behoefte was en is
aan het dimmen van verlichting binnen de richtlijnen met het oog op
duurzaamheid. De hoop was toen dat naar Nederlands voorbeeld de Europese
norm mede invulling zou krijgen.

Toepassing
De ROVL2011 was een verbeterde versie van de eerdere aanbevelingen OVL.
Heeft ook haar beperkingen maar heeft zich bewezen in de praktijk toepasbaar
te zijn.
We gebruiken de ROVL2011 als:
1. Beleidsuitgangspunt
2. Als randvoorwaarde die we meegeven bij projectontwikkeling
3. Als referentie bij vergelijk van armatuur prestaties
4. En natuurlijk waar het allemaal ooit mee begon: Als tool om de
ontwerper van het lichtplan op weg te helpen.

Proces NPR 13201:2017
Toen in 2015 de delen van de Europese norm EN 13201 en het technisch
rapport er kwamen is besloten dat de ROVL 2011 moest vervallen en vervangen
door een naar het Nederlands te vertalen richtlijn.
In december 2015 heeft de NSVV hiervoor opdracht gegeven, in mei 2016 heeft
OVLNL de werkgroep van de NSVV benaderd om haar inbreng te hebben.
Ingebracht is de aandacht voor de hogere waarde van de Ev en de haalbaarheid
ervan en mogelijke nadelige neveneffecten. Ook is ingebracht de aandacht voor
het gebruik maken van de reflecterende eigenschappen van verharding. Voor
beide onderdelen is een aanvulling in de vorm van bijlage D gekomen.
In juni 2016 is er een openbare ter visie legging van de concept richtlijn
geweest. Ook daar heeft OVLNL een lijst van 179 opmerkingen op ingediend.
Groot deel van deze opmerkingen zijn overgenomen. Echter een aantal heel
belangrijke opmerkingen en aanbevelingen zijn niet overgenomen. Met name
de Europese tabellen die men in stand wilde houden.

Door de NPR heen
Wat valt op:
De open eindjes, het gebrek aan duidelijke richtlijnen en handvatten. En de
grenswaarden van de Europese tabellen. De vrijblijvendheid. Geen koppeling
met de praktijk.

Beeldspraak:
Je gaat een TeeVee kopen die je na het lezen van de gebruiksaanwijzing niet
ingesteld krijgt. Je gaat terug naar de verkoper en die zegt: Ja dat is niet zo
vreemd. U moet wel eerst een cursus bij ons gaan volgen voordat u ermee aan
de slag kunt en dan weet u dat u niet alles zo moet doen als het in de
gebruiksaanwijzing staat ….

Oke : met het resultaat van de nieuwe richtlijn NPR 13201: 2017 zijn de
vakspecialisten die hierover door OVLNL betrokken zijn niet tevreden. Wij
denken dat dit beter kan en moet want het doet geen recht aan wat we in de
afgelopen decennia in NL aan de kwaliteit en duurzaamheid van de OVL
hebben opgebouwd. En gemeenten lopen risico’s als we nu niet de gewenste
maatregelen treffen. Vandaar dit kenniscafé waarin we jullie inhoudelijk de
knelpunten en verbeterpunten willen voorleggen.

---