Website OVLNL.nl Home

ACM besluit laagspanningsnet

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van [datum], kenmerk ACM/##/### tot wijziging van de tariefstructuren en voorwaarden als bedoeld in artikelen 27 en 31 van de Elektriciteitswet 1998 betreffende de vaststelling van de minimumeisen voor de technische veiligheid en voor het technisch ontwerp en de exploitatie van de laagspanningsnetten

pdf20170502_ontwerpbesluit-codewijziging-veiligheid-2017-05-02.pdf