Header IGOV - OVLNL banner

Het IGOV heeft een samenwerkingsovereenkomst met de NSVV. Door deze samenwerking staan gemeenten nabij de bron van de totstandkoming van aan verlichting gerelateerde aanbevelingen, normen en richtlijnen. En voor de NSVV biedt het de mogelijkheid om rechtstreeks feedback uit een belangrijk onderdeel van de (openbare verlichting)branche te krijgen. De NSVV is de Nederlandse autoriteit als het gaat over verlichtingskunde. Het IGOV is het platform voor medewerkers van gemeenten die zich dagelijks geheel of gedeeltelijk bezig houden met openbare verlichting. Theorie en praktijk worden door de nauwe samenwerking aan elkaar verbonden.

Wie is of zijn de NSVV?

De Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV) houdt zich reeds sinds 1937 bezig met licht in de breedste zin van het woord. De producten van de NSVV, onder andere congressen, workshops, aanbevelingen en normen hebben altijd gretig aftrek gevonden bij de gebruikers, de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De meeste van deze producten zijn tot stand gekomen door de inzet van een groot aantal enthousiaste vrijwilligers die op de verschillende gebieden van verlichting actief zijn. Kortom: de NSVV is er voor u!

NSVV werkt nog altijd met vrijwilligers; dit ondanks het feit dat de samenleving steeds zakelijker wordt, waardoor werkgevers in toenemende mate moeite hebben medewerkers in de gelegenheid te stellen een deel van hun tijd aan de NSVV te besteden.

De missie van de NSVV

Het bevorderen van kennis en het verspreiden van informatie, ter verbetering van de toepassing van licht, ten voordele van de samenleving.

De NSVV doet dit, door:

 • onderzoek op het gebied van licht, lichttoepassing en verlichting aan te sturen en te coördineren
 • platforms aan te bieden, waarop de nieuwste ontwikkelingen op het   
  gebied van verlichting worden gepresenteerd
 • normen, aanbevelingen en richtlijnen op te stellen
 • informatie, afkomstig van andere nationale en internationale 
  organisaties, toegankelijk te maken voor de verschillende doelgroepen 
 • een up-to-date documentatie- en opleidingscentrum te beheren
    en door:
 • steeds een open oog en oor te hebben voor de wensen van de  
  samenleving
 • onafhankelijk en professioneel te opereren, met een staf van   
  enthousiaste lichtdeskundigen.

Wat doet de NSVV en waarom?

Licht is leven!

Licht is even essentieel voor leven als eten en drinken. Gewassen hebben licht nodig, maar ook talloze lichaamsprocessen werken onder invloed van licht. Licht is noodzakelijk om te kunnen waarnemen, licht brengt sfeer, licht kan een gevoel van veiligheid creëren, thuis, op straat en op het werk.

Maar … hoeveel licht is nodig om kantoorwerk te kunnen verrichten? Hoe moet de verlichting worden geplaatst zodat het niet stoort? Op welk tijdstip moet straatverlichting aan om zoveel mogelijk ongelukken te voorkomen? Wat is de meest energiezuinige verlichting? Wanneer kan het beste een lichtregeling worden toegepast? Hoe voldoet de verlichting aan de ARBO? Hoe pas je kunstverlichting thuis het beste toe?

Op deze – en veel meer – vragen probeert de NSVV antwoorden te vinden. Door met vakgenoten, nationaal en internationaal, te werken aan onderzoek, het opstellen van aanbevelingen en normen en door het uitdragen van de opgedane kennis in congressen en workshops.


Voor wie is de NSVV?

Gebruikers van licht:
de inspanning van de NSVV is er volgens de missie op gericht de toepassing van licht te verbeteren. Het is geen toeval dat vertegenwoordigers van grote groepen gebruikers, zoals banken, verzekeringen en ARBO-diensten zich aangesloten hebben bij de NSVV. Gebouwbeheerders, wegbeheerders, musea, mensen die door licht gehinderd worden en anderen kunnen zich tot de NSVV wenden met praktische vragen.

Aanbieders van licht:
aanbieders van verlichtingsoplossingen en -adviezen hebben behoefte aan up-to-date informatie met betrekking tot nieuwe technieken, mogelijke verlichtingsoplossingen, normen, regelgeving, kortom het hele palet aan NSVV-activiteiten. Voor de lichtprofessionals is het daarnaast erg belangrijk om een goed netwerk te onderhouden. De congressen en workshops die NSVV organiseert, zijn daar bij uitstek de gelegenheid voor. Het spreekt voor zich dat leden bij dergelijke gelegenheden voorrang hebben en dat zij bovendien genieten van gereduceerde tarieven.

Regelgevers:
wereldwijd wordt veel onderzoek gedaan naar de toepassing van licht. Heeft u er ooit bij stilgestaan dat er momenteel meer onderzoekers zijn, dan er totaal tot midden de vorige eeuw ooit zijn geweest? De nieuwste inzichten worden door ons getoetst aan richtlijnen, normen of geschikt gemaakt voor publicatie. Diverse commissies bestaande uit actieve vertegenwoordigers uit de verschillende geledingen, dragen daar zorg voor. De commissies "Openbare verlichting", "Binnenverlichting", "Sportverlichting", "Lichthinder", "Licht en gezondheid", "Licht en Architectuur" en "Daglicht", zijn op dit gebied actief.
Behalve aan nationale normen van en met het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) wordt ook meegewerkt aan de totstandkoming van internationale normen. Europees via het Comité Européen de Normalisation (CEN) en op wereldschaal via de Commission Internationale de l’Eclairage (CIE).

Onderwijs:
enerzijds biedt de NSVV zelf lichtonderwijs in de vorm van seminars en workshops, anderzijds stimuleren wij lichtonderwijs en bewaken we de kwaliteit van het gebruikte lesmateriaal. Zo zijn wij onder andere ook betrokken bij een MBO- en een HBO-cursus verlichtingskunde en een cursus openbare verlichting.


Hoe werkt de NSVV?

Commissies en werkgroepen
De NSVV kent een structuur waarbij het bestuur commissies aanstuurt. De commissies kunnen op hun beurt werkgroepen met materiedeskundigen in het leven roepen. Werkgroepen worden opgeheven wanneer hun eindproduct, bijvoorbeeld een norm of aanbeveling, als publicatie is uitgebracht en toegelicht tijdens een congres of workshop. Het aantal werkgroepen wisselt, afhankelijk van de vragen uit de maatschappij en de beschikbaarheid van actieve deskundigen. In totaal zijn ongeveer 100 enthousiaste mensen betrokken bij een van de commissies of werkgroepen.

Voor meer informatie kijk op www.nsvv.nl